1. Informații generale
 1. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC PDP FOOD SRL, cu sediul în localitatea Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași. Prin urmare, SC PDP FOOD SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
 2. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul SC PDP FOOD SRL, având următoarele date de contact: contact@pizzagemeni.ro.
 3. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC PDP FOOD SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului pizzagemeni.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet pizzagemeni.ro.
 1. Scopurile prelucrării:

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe pizzagemeni.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC PDP FOOD SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru realizarea actului comercial și în scopuri de marketing și comunicare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar pe orice cale pusă la dispoziție pe pizzagemeni.ro sunt prelucrate de către SC PDP FOOD SRL în următoarele scopuri:

DE INFORMARE

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

 1. a) Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
  b) Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
  c) Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice și facturarea acestora
  d) Oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi, bunuri și servicii
  e) Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
  f) Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achiziționate
  g) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Cumpărătorului, vă putem
  invita să completați chestionare de satisfacție, putem desfășura realizarea de statistici în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului
  h) Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a paginii de internet, prevenire și gestionare a diverselor altor riscuri.
  i) Dispoziții legale
  j) Crearea și administrarea contului în cadrul paginii de internet
  k) Informarea privind situația Contului inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor
  l) Încasarea sau rambursarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plăți cu cardul
  m) Procesarea retururilor

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC PDP FOOD SRL în contextul serviciilor prestate, prin contul pizzagemeni.ro sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului pizzagemeni.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu SC PDP FOOD SRL; 

 • Prin completarea datelor în formularele disponibile pe pizzagemeni.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC PDP FOOD SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru realizarea actului comercial și în scopuri de marketing și comunicare.

2.2  pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC PDP FOOD SRL și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al SC PDP FOOD SRL, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC PDP FOOD SRL;

2.4 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale;

DE MARKETING

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

 1. Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, telefon)

2.5  pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC PDP FOOD SRL, sau ale partenerilor/ afiliatilor SC PDP FOOD SRL, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC PDP FOOD SRL, sau ale partenerilor/ afiliaților SC PDP FOOD SRL, inclusiv prin transmiterea de către SC PDP FOOD SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în pizzagemeni.ro;

2.6  în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul pizzagemeni.ro, sunteți de acord ca SC PDP FOOD SRL să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile SC PDP FOOD SRL sau afiliaţilor/ partenerilor SC PDP FOOD SRL;

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

 1. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1  obligațiile legale care incumbă în sarcina SC PDP FOOD SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului pizzagemeni.ro;

3.2  încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu SC PDP FOOD SRL;

3.3 interesul legitim al SC PDP FOOD SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

Societatea are un interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice.

3.4  consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SC PDP FOOD SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama SC PDP FOOD SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului pizzagemeni.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către SC PDP FOOD SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc; 
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către SC PDP FOOD SRL;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către SC PDP FOOD SRL împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai SC PDP FOOD SRL;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Atentie! SC PDP FOOD SRL nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
– Originea etnică
– Opiniile politice
– Credințele religioase sau filosofice
– Apartenența sindicală
– Date genetice sau biometrice
– Date medicale
– Date despre viața sau orientarea sexuală

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate SC PDP FOOD SRL sau către diverși împuterniciți ai SC PDP FOOD SRL, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

 1. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile SC PDP FOOD SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC PDP FOOD SRL sau pentru ca SC PDP FOOD SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu SC PDP FOOD SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

 1. Măsuri de securitate a datelor

SC PDP FOOD SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

 1. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care SC PDP FOOD SRL nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către SC PDP FOOD SRL prin:

 • poștă la adresa: SC PDP FOOD SRL, localitatea Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași
 • e-mail la contact@pizzagemeni.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că SC PDP FOOD SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Politica privind fișierele de tip cookie

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul pizzagemeni.ro.

pizzagemeni.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet.

“Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara etc.).

“Cookie”-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe detinatorii de site-uri sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori.

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Un cookie este format din nume si continut, durata de existenta a acestuia fiind determinata, putand fi accesat din nou de webserver in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile utilizate sunt:

– Cookie de sesiune
Cookie-urile de sesiune sunt stocate in dispozitivul utilizatorului in timpul sesiunii de navigare. Acestea stocheaza un identificator anonim de sesiune, permitand utilizatorului sa viziteze un site web fara a fi necesar sa introduca in fiecare pagina informatiile de identificare (nume de utilizator, parola, etc).
Astfel de cookie-uri se folosesc frecvent intr-un magazin online. Spre exemplu atunci cand utilizatorul viziteaza o anumita pagina si selecteaza anumite produse, cookie-ul retine produsele selectate si le adauga in cosul de cumparaturi, care va contine toate produsele selectate in momentul in care utilizatorul doreste sa paraseasca pagina.
Cookie-urile de sesiune sunt stocate in memoria dispozitivului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe internet si sunt eliminate cand browser-ul este inchis. De asemenea pot deveni inaccesibile si daca sesiunea a fost inactiva pentru o anumita perioada de timp.

NUME COOKIE CATEGORIE DESCRIERE
_GA COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – LA FIECARE ACCESARE A UNUI SITE SE CREEAZA ACEST COOKIE PENTRU A IDENTIFICA USERUL
__UTMT COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – COOKIE CARE INDICA TIPUL DE REQUEST SI TIPUL EVENIMENTULUI, TRANZACTIEI, ETC.
__UTMA COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – COOKIE CARE NU EXPIRA, TINE EVIDENTA PRIMEI ACCESARI A SITE-ULUI, A NUMARULUI DE ACCESARI SI A ULTIMEI ACCESARI
__UTMB COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – TIMESTAMP CAND INTRA UTILIZATORUL PE SITE
__UTMC COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – TIMESTAMP CAND IESE UTILIZATORUL DE PE SITE
__UTMZ COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – EXPIRA LA 6 LUNI SI TINE INFORMATII DESPRE UTILIZATOR – DE UNDE A VENIT, CE SEARCH ENGINE A FOLOSIT, PE CE LINK A DAT CLICK, CE KEYWORD A FOLOSIT SI DE UNDE A ACCESAT SITE-UL.
_GID COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – FOLOSIT SA DISTINGA USERII INTRE EI
_GAT COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – LA FIECARE ACCESARE A UNUI SITE SE CREEAZA ACEST COOKIE PENTRU A IDENTIFICA USERUL
_GID COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – FOLOSIT SA DISTINGA USERII INTRE EI
_GAT COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – LIMITEAZA NUMARUL DE REQUESTURI FACUTE CATRE DOUBLECLICK.NET
__UTMT COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – COOKIE CARE INDICA TIPUL DE REQUEST SI TIPUL EVENIMENTULUI, TRANZACTIEI, ETC.
__UTMA COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – COOKIE CARE NU EXPIRA, TINE EVIDENTA PRIMEI ACCESARI A SITE-ULUI, A NUMARULUI DE ACCESARI SI A ULTIMEI ACCESARI
__UTMB COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – TIMESTAMP CAND INTRA UTILIZATORUL PE SITE
__UTMC COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – TIMESTAMP CAND IESE UTILIZATORUL DE PE SITE
__UTMZ COOKIE SESIUNE GOOGLE ANALYTICS – EXPIRA LA 6 LUNI SI TINE INFORMATII DESPRE UTILIZATOR – DE UNDE A VENIT, CE SEARCH ENGINE A FOLOSIT, PE CE LINK A DAT CLICK, CE KEYWORD A FOLOSIT SI DE UNDE A ACCESAT SITE-UL.
GCMID COOKIE SESIUNE ULTIMUL URL ACCESAT LEGAT DE NAVIGAREA IN WEBVIEW
MOBILE_LAST_CLICK_MAIN_CATEGORY COOKIE SESIUNE DOAR PE MOBIL EXISTA ACEST COOKIE. RETINE ULTIMA CATEGORIE DE PRODUSE ACCESATA

– Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics.

Care este durata de viata a unui cookie?

Durata se viata a unui cookie poate fi diferita, in functie de scopul pentru care este plasat. Exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune – acestea nu mai sunt retinute dupa ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website, insa pot fi sterse oricand de utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite parti de continut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de catre terte parti prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot contine cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terti se supun legilor in vigoare si politicilor de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri de inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume.

De exemplu, cand votati un articol folosind butonul de vot aflat pe acest site se va inregistra actiunea dvs.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si ce durata de timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cum poți controla cookie-urile?

Poţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum dorești – pentru detalii, consulți site-ul aboutcookies.org.  Poți șterge toate cookie-urile din calculatorul tău și poți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faci acest lucru, este posibil să fii nevoit să setezi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitezi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Puteti lua masurile necesare de securitate astfel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Acest site nu funcționează fără cookie-ul de sesiune.

Alegeți să părăsiți site-ul dacă refuzați Politica de cookie.

Apăsați butonul Accept dacă continuați navigarea în site.